Skip to main content

Algemene verkoopsvoorwaarden/Conditions de vente Cloudwise

NEDERLANDS


Artikel 1

Deze algemene verkoopsvoorwaarden van Cloudwise Belgium gelden voor alle aan Cloudwise Belgium of Schoolsupply overgemaakte bestellingen, en maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het enkel feit van zijn bestelling. Enkel schriftelijk kan worden afgeweken.

 

Artikel 2

Onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend en niet bindend voor Cloudwise Belgium. De overeenkomst komt slechts tot stand na onze schriftelijke bevestiging van een bestelling aan Cloudwise Belgium of bij begin van uitvoering.

Artikel 3

Bij bestelling online heeft U gedurende 14 dagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op de levering, het recht om Cloudwise Belgium mee te delen dat u van de aankoop afziet. Hiertoe zendt u de goederen volledig onbeschadigd, aangetekend en op eigen kosten terug. Dit herroepingsrecht geldt niet voor computersoftware en goederen specifiek op maat of op bestelling.

 

Artikel 4 

Klachten betreffende de geleverde goederen of diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de 7 werkdagen na levering. Verborgen gebreken dienen binnen 7 werkdagen na de ontdekking ervan gemeld te worden per aangetekend schrijven.

 

Artikel 5 

De geleverde goederen blijven eigendom van Cloudwise Belgium zolang ze niet volledig (hoofdsom, kosten en interesten) betaald zijn. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de verzending. Deze moet de goederen in hun staat bewaren.

 

Artikel 6

Onze leveringen zijn ten laatste betaalbaar de vijftiende dag na factuurdatum, tenzij anders vermeld.


Artikel 7

De niet betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 12 % op jaarbasis gevorderd.

 

Artikel 8

Wanneer een betaling niet geregeld wordt binnen de 8 dagen na het verzenden van een aangetekende aanmaning, houdende ingebrekestelling tot betaling ervan, zal hierdoor voor Cloudwise Belgium een recht op een schadevergoeding ontstaan waarbij het niet-betaalde bedrag forfaitair verhoogd wordt met 15 %, met een minimum van 25 Euro. Deze verhoging is gerechtvaardigd wegens de last en moeilijkheden, de kosten van briefwisseling, het tijdverlies en de moeilijkheden in boekhouding, Dit bedrag geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.

 

Artikel 9

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen worden beslecht voor rechtbanken verbonden aan de maatschappelijke zetel van Cloudwise Belgium.

FRANCAIS

 

Article 1 

Ces conditions générales de vente de Cloudwise Belgium sont applicables pour toutes les commandes adressées à Cloudwise Belgium ou Schoolsupply et font partie l’intégrale de l’accord, à l’exclusion de propres conditions du client. Le client les accepte par le seul fait de sa commande. Uniquement par écrit on peut dévier.

 

Article 2

Nos offres sont toujours sans engagement. Le contrat ne prendra effet qu’après confirmation écrite ou dès le début de l’exécution de la commande.

 

Article 3 

En cas d’ordre en ligne, vous avez 14 jours, à partir du jour qui suit la date de livraison, pour informer Cloudwise Belgium que vous renoncez à l’achat. Dans ce cas, vous devez renvoyer la marchandise en parfait état à vos frais et par envoi recommandé. Ce droit de rétractation ne s’applique pas aux logiciels, et aux produits sur mesure ou sur commande.

 

Article 4 

Les plaintes concernant les marchandises fournies ou les services ne peuvent pas être acceptés quand ils ne parviennent pas par écrit au sein des 7 jours ouvrables après la livraison. Des manques cachés doivent être communiqués par lettre recommandée dans le court délai après la découverte.

 

Article 5

Les marchandises livrées restent la propriété de Cloudwise Belgium tant qu’elles ne sont pas entièrement (somme principale, les frais et les intérêts) payées. L’acquéreur assume les responsabilités à partir de l’expédition. Il doit garder les marchandises dans leur état.

 

Article 6 

Nos factures sont payables endéans les 15 jours à partir de la date de facturation, sauf mention contraire.

 

Article 7

En cas de non-paiement de la facture après l’échéance, un intérêt de 12 % sur une base annuelle sera revendiqué de plein droit et sans avertissement.

 

Article 8 

Toute somme non payée endéans les 8 jours après l’envoi d’une lettre recommandée, reste due, et sera majorée au bénéfice de Cloudwise Belgium d’un dédommagement forfaitaire de 15% du montant non payé, avec un minimum de 25 Euro. Cette majoration est justifiée par les frais encourus, les difficultés, les coûts de correspondance, la perte de temps et les difficultés de comptabilité. Ce montant est une indemnisation forfaitaire pour les frais autres que la perte de taux d’intérêt et les frais judiciaires.

 

Article 9

En cas de litige, seuls les tribunaux liés au siège social de Cloudwise Belgium, sont compétents. Seul le droit Belge est d’application.

Support